Nghị định số 69/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.