Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày06 tháng 6 năm 2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.