Nghị định số 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm 2017 quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.