Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.