Nghị định gồm có 3 điều, trong đó sửa đổi điểm a và bổ sung điểm l khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP như sau: a) Phó trưởng ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương Đảng. 1) Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tiicj thiểu số.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2020.
Xem chi tiết Nghị định 104/2020/NĐ-CP nd104-2020-cp_CVGC.pdf

 
 

Nguồn: VITIC