Đề án đặt ra 6 mục tiêu cụ thể như sau:
- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tế và sự phát triển của ngành.
- Nâng cao toàn diện nhận thức của cộng đồng về pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Nâng cao trách nhiệm và vai trò của cơ quan quản lý tại mỗi địa phương, cụ thể là trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại cấp cơ sở.
Nhiệm vụ và giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương
Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương:
- Cập nhật hoàn thiện các văn bản pháp luật về bán hàng đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý nghiêm minh đối với hành vi bán hàng đa cấp trái phép, đặc biệt đối với hành vi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép.
- Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cộng đồng về bán hàng đa cấp, đặc biệt là các hình thức biến tướng. Truyền thông đầy đủ, chính xác về vai trò, hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt của Bộ Công thương trong việc ổn định thị trường bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian qua.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phục vụ công tác theo dõi, phối hợp và cung cấp thông tin về thực thi pháp luật bán hàng đa cấp từ trung ương tới địa phương.
- Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tăng cường phối hợp chuyên môn, nghiệp vụ giữa cơ quan trung ương và địa phương trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để đảm bảo áp dụng đúng và thực thi thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp từ trung ương tới địa phương.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC