Theo đó, sẽ xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý.
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được vận hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc theo hướng tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức.
Cụ thể, 05 loại sách, tài liệu pháp luật có trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bao gồm: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng thông tin điện tử pháp điển…
Nội dung của tủ sách pháp luật điện tử quốc gia cập nhật, khai thác các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật được phân chia theo lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...; Cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung sách, tài liệu pháp luật...
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.
Xem chi tiết Quyết định 14/2019/QĐ-TTg tại đây.