Quyết định số 2057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.