Quyết định số 2078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.