Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 28 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.