Quyết định số 526/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2018 về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.