Quyết định số 787/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.