Nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ như:

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức…
- Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. Sớm hoàn thiện các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để trình Quốc hội xem xét...
Ngoài ra cần tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng công chức 2019, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
Sớm nghiên cứu sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động và hiệu quả của các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đang triển khai để có cơ sở sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các ngành, các cấp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
Tháng 5 năm 2019, phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính sâu rộng trên phạm vi cả nước, trong các cấp, các ngành, trọng tâm vào các vấn đề như: giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở...
Thông báo 98/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 18/03/2019.
Xem chi tiết Thông báo 98/TB-VPCP tại đây.