Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính.