Trong đó, sửa đổi như sau: Lùi thời hạn yêu cầu 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức thanh toán thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đến ngày 31/12/2021 thay vì ngày 31/12/2020 như quy định cũ.
Bên cạnh đó, từ 31/3/2021, các Tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
Thông tư này có hiệu lực từ 16/02/2021.
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN, Thông tư 41/2018/TT-NHNN.

Nguồn: VITIC