Thông tư quy định bãi bỏ 20 thông tư, quyết định, chỉ thị lĩnh vực giáo dục gồm: Thông tư 22/GD-ĐT về hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; Thông tư 04/TT hướng dẫn và quy định quản lý xuất bản nhất thời trong ngành giáo dục và đào tạo;…
Bãi bỏ Chỉ thị 19/GD-ĐT về tăng cường công tác giáo dục dân số-kế hoạch hóa gia đình trong toàn ngành; Quyết định 47/2020/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục;…
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020.

Nguồn: VITIC