Thông tư có 3 Chương, 11 Điều, trong đó quy định 16 lĩnh vực phải khai báo cơ sở dữ liệu môi trường gồm: Nhiệt điện; Sản xuất hóa chất, chất tẩy rửa; Sản xuẩt bột giấy; Sản xuất giấy có sử dụng giấy phế liệu; Dệt có nhuộm;…Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiến hành lập tài khoản truy cấp cơ sở dữ liệu môi trường cho các đối tượng theo văn bản đề nghị của Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty. Việc khai báo hàng năm được hoàn thành trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, nội dung quản lý cơ sở dữ liệu môi trường như sau: Cấp tài khoản truy cập và phân quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân; Xây dựng, nâng cấp hệ thống, duy trì, vận hành, chia sẻ các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi trường; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu môi trường;…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021 và thay thế Thông tư 22/2013/TT-BCT ngày 14/10/2013 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 14 của Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019
Xem chi tiết Thông tư 42/2020/TT-BCT

Nguồn: VITIC