Theo điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày, tháng, năm ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành.

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy đủ. Các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập (bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

Đặc biệt lưu ý, những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước.

Tức là ngày dưới 10 và tháng dưới 3 phải thêm số 0 ở trước và viết đầy đủ chữ ngày, tháng, năm. Cụ thể:

Hưng Yên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Tại sao phải ghi thêm số 0 trước tháng 1, 2

Phải ghi thêm số 0 trước những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 (ngày 01 - 09) và tháng 1, 2 để hạn chế việc cố ý hoặc vô ý làm sai lệch ngày tháng ban hành văn bản đồng thời tránh rủi ro pháp lý có thể xảy ra sau này.

Chẳng hạn như, có thể thêm số 1 hoặc 2 vào trước chữ số chỉ ngày, tháng đó để trở thành ngày 11, 12, 21, 22 hoặc tháng 11, 12.

Và vì không có tháng 13, 14… nên không cần phải ghi thêm số 0 trước các tháng từ tháng 3 trở đi.

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng chỉ cần sai thời gian một ngày là đã có cơ sở đem lại những thay đổi về quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên được nêu trong văn bản. Do vậy, cần phải cẩn trọng ngay từ việc ghi ngày, tháng, năm ban hành văn bản.

Cách trình bày ngày tháng năm trong văn bản

Trong văn bản hành chính, địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản có mối quan hệ mật thiết với nhau, được trình bày như sau:

- Nằm trên cùng một dòng với số, ký hiệu văn bản;

- Viết đầy đủ chữ ngày, tháng, năm;

- Cỡ chữ 13 đến 14, chữ in thường, kiểu chữ nghiêng;

- Giữa địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản có dấu phẩy (,);

- Địa danh và ngày, tháng, năm được đặt canh giữa dưới Quốc hiệu.

Ví dụ:

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011