Thông tư số 02/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 6 năm 2018 về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.