Thông tư số 133/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.