Thông tư này hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo thông tư này có 05 giao dịch nội bộ phải loại trừ trong Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc bao gồm:
- Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp trung ương và ngân sách cấp tỉnh;
- Vay từ Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ;
- Cho ngân sách địa phương vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài;
- Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản… từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp trung ương;
- Giao dịch nội bộ giữa các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách các cấp; giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các cấp ngân sách với nhau…
Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về trình tự lập Báo cáo tài chính Nhà nước, việc điều chỉnh số liệu trong Báo cáo tài chính Nhà nước.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.
Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC tại đây.