Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.