Thông tư số 29/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.