Theo đó, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với các loại thuốc có tên trong Danh mục thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo Quyết định này do cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện đề nghị rút số đăng ký lưu hành.

Cụ thể, 08 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc bao gồm: Thuốc Tinosot gel sản xuất bởi BTO Pharmaceutical Co., Ltd.; thuốc Clopisun sản xuất bởi Farma Glow; thuốc SAIZEN sản xuất bởi Merck Serono S.p.A; thuốc Rovastin 10mg và Rovastin 20mg sản xuất bởi Apotex Inc.; thuốc Cloisun sản xuất bởi Farma Glow; thuốc Pharmaton Fizzi sản xuất bởi E-Pharma Trento Spa; thuốc Celfuzine Injection sản xuất bởi Chunggei Pharm Co.,Ltd; thuốc Cefdivale injection sản xuất bởi Schnell Biopharmaceticals, Inc.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 288/QĐ-QLD tại đây.