Theo đó, mục tiêu của Đề án là đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp để tất cả cán bộ, Đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) hướng tới BHXH toàn dân.
Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, Đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. Để thực hiện được điều đó, Thủ tướng đặt ra các giải pháp như:
- Đổi mới hình thức tuyên truyền: Kết hợp song song việc tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ như thông qua mạng xã hội, đoạn phim ngắn… với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp;
- Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ;
- Có hình thức động viên, khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH.
- Lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân với chính sách BHXH;
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm và từng giai đoạn; Giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH; Tăng cường biện pháp xử lý, phòng tránh khủng hoảng truyền thông về BHXH.
Xem chi tiết Quyết định 1676/QĐ-TTg tại đây.
Nguồn: VITIC