Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Theo Thông tư này, Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ yêu cầu khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu đấu nối vào quốc lộ và điều này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đường bộ cao tốc, trừ công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.
Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu đối với công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến quốc lộ, đường cao tốc được giao quản lý.
Xem chi tiết Thông tư 13/2020/TT-BGTVT tại đây.
Nghị quyết 115/2020/QH14 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội
Theo Nghị quyết này, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của Thành phố Hà Nội như sau:
- Phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.
- Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100%.
Trong đó, Ngân sách Thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí trên để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi hoạt động kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố Hà Nội và không dùng để xác định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố Hà Nội.
Xem chi tiết Nghị quyết 115/2020/QH14 tại đây.
Thông tư 06/2020/TT-NHNN về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước
Một trong những yêu cầu của kiểm toán nội bộ trong ngân hàng là không chịu sự can thiệp trong việc xác định phạm vi kiểm toán thực hiện công việc cũng như bị giới hạn trong việc tiếp cận công tin tài liệu kiểm toán.
Đặc biệt, không được bố trí kiểm soát viên ngân hàng, người làm công tác kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm toán đối với các hoạt động hoặc các đơn vị mình là người chịu trách nhiệm chính thực hiện hoạt động hoặc quản lý trong vòng 03 năm gần nhất.
Bên cạnh đó, đơn vị mà mình có người thân là Thủ trưởng, Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng kế toán), Trưởng phòng/Bộ phận kiểm soát nội bộ, người làm công tác kiểm soát nội bộ chuyên trách của đơn vị đó cũng không được bố trí làm kiểm soát viên.
Trong quá trình kiểm toán nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Các đơn vị được kiểm toán không được từ chối cung cấp thông tin, tài liệu bao gồm cả tài liệu mật liên quan đến kế hoạch, nội dung kiểm toán theo yêu cầu.
Xem chi tiết Thông tư 06/2020/TT-NHNN tại đây.

Nguồn: VITIC