Nội dung đáng chú ý là thắt chặt hơn nữa điều kiện chứng khoán được phép ký quỹ.

Cụ thể, ngoài giữ nguyên điều kiện chứng khoán có thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lện, bị cảnh báo, doanh nghiệp phát hành bị lỗ… còn có thêm các điều kiện chứng khoán của tổ chức phát hành có báo cáo tài chính năm được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét, hoặc được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, hoặc hết thời gian gia hạn công bố thông tin theo quy định; công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2017.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn