Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc hội yêu cầu:
- Xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới và Tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, miền. Có giải pháp hiệu quả thu hẹp khoảng cách về kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền trong xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; rà soát quy mô, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, gắn với nhu cầu thị trường; phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững; ban hành Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh khai thác xa bờ, cơ cấu lại hoạt động khai thác, phương tiện đánh bắt phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản.
Đối với lĩnh vực công thương:
- Để triển khai hiệu quả Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa, Quốc hội yêu cầu các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bảo vệ ngành sản xuất trong nước cũng được quan tâm đặc biệt.
- Ngoài ra, Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan quản lý thị trường, cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, xử lý nghiêm việc lợi dụng, giả mạo xuất xứ Việt Nam; kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ hàng hóa kinh doanh trên mạng, hoạt động kinh doanh đa cấp.
- Các cơ quan được giao nhiệm vụ cũng cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách pháp luật về thương mại điện tử, xây dựng hệ sinh thái cho thương mại điện tử và kinh tế số, nâng cao khả năng cạnh tranh của thị trường Việt Nam…
Với lĩnh vực nội vụ:
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
- Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
- Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.
- Rà soát, sửa đổi các định mức về số học sinh, số giáo viên trên 01 lớp học, số nhân viên y tế trên 01 giường bệnh phù hợp với điều kiện của từng vùng miền và cân đối giữa đô thị với nông thôn, giữa miền núi với đồng bằng.
- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.
- Xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
Xem chi tiết Nghị quyết 100/2019/QH14 tại đây.
Nguồn: VITIC