Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa ra thông báo đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các tài liệu được qui định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Cụ thể theo Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm gồm thép không gỉ cán nguội, thép mạ, thép hình chữ H, thép phủ màu, thành nhôm định hình và phân bón DAP/MAP.

Mã vụ việc

Sản phẩm

Mã HS liên quan

AD01

Thép không gỉ cán nguội

7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90.

AD02

Thép mạ

7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91

AD03

Thép hình chữ H

7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

AD04 và SG05

Thép phủ màu

7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99

AD05

Nhôm thanh định hình

7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90

SG06

Phân bón DAP/MAP

3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00

 

Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý, các doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ năm 2020 không nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020 theo thông báo này.
Trong trường hợp doanh nghiệp sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Theo đó, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 15/4/2020 đối với các sản phẩm gồm thép không gỉ cán nguội, thép mạ, thép hình chữ H, thép phủ màu, thành nhôm định hình. Riêng sản phẩm phân bón DAP/MAP là trước 17h ngày 13/4/2020.

Nguồn: Vietnambiz.vn