Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết năm nay, EVNNPC có kế hoạch đầu tư lưới điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc với tổng giá trị 16.527 tỷ đồng; trong đó, đầu tư thuần 12.838 tỷ đồng; Trả nợ gốc và lãi vay, hoàn trả lưới điện 3.687 tỷ đồng.
Với số tiền đầu tư trên, trong năm 2018, Tổng công ty sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành 69 dự án, khởi công 82 dự án lưới điện 110 kV. Tổng công ty cũng có chủ trương sử dụng tối đa nguồn vốn khấu hao cơ bản và nguồn vốn vay ODA để hạn chế tối đa vốn vay tín dụng thương mại so với kế hoạch vay Tập đoàn giao.
Theo EVNNPC, trong năm 2017, Tổng công ty đã đầu tư 14.993,4 tỷ đồng, gấp 1,13 lần so với khối lượng thực hiện trong năm 2016. Các dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Tổng công ty đã nỗ lực thu xếp vốn cho các dự án trong điều kiện nguồn vốn vay tín dụng thương mại khó khăn. Đồng thời quản lý, cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm và trung hạn, phân bổ hợp lý vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết.
Nhờ thu xếp vốn cho các dự án đầu tư xây dựng kịp thời nên các công trình trọng điểm đã sớm đưa vào vận hành, kịp thời cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện và giảm được tổn thất điện năng, nâng cao sản lượng điện thương phẩm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Tính đến 31/12/2017, EVNNPC đã khởi công 74 dự án 110 kV; trong đó 65 dự án theo kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) giao, 9 dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVN giao. Bên cạnh đó, hoàn thành đóng điện 87 dự án 110 kV; trong đó 55 dự án theo kế hoạch EVN giao, 32 dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVN giao với năng lực tăng thêm khoảng 2.238 MVA và 492,5 km đường dây 110 kV.
Các dự án vay vốn nước ngoài cũng được triển khai bám sát tiến độ, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực hệ thống điện
Đáng chú ý, công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đạt nhiều kết quả. Đến 31/12/2017, Tổng công ty đã giải ngân 15.002 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, đạt tỷ lệ 100,06% so với kế hoạch EVN giao.
Trong đó, giải ngân nguồn vốn vay ODA là 2.148 tỷ đồng, đạt 108,33% so với kế hoạch EVN giao; vay tín dụng thương mại là 5.024 tỷ đồng, đạt 98,6% so với kế hoạch EVN giao; vốn khấu hao cơ bản là 7.757 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch EVN giao...
Trong năm qua, Tổng công ty đã quyết toán được 1.485 dự án với tổng giá trị quyết toán là 11.353 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch quyết toán Tổng công ty giao. Đặc biệt, Tổng công ty đã quyết toán được một số dự án lớn như: Dự án IVO, dự án KfW1 vốn dư, dự án DEP và các dự án lưới điện 110 kV...