Theo đó, PVN ưu tiên tập trung phát triển các dự án Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ để đảm bảo phát triển trong dài hạn. Đồng thời phối hợp với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ, vận hành an toàn, ổn định các công trình dầu khí, phấn đấu đạt sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.
Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 trước dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, PVN đang tập trung xây dựng các giải pháp đồng bộ.
Cụ thể, PVN đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - CP năm 2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và chỉ đạo của Chínhh phủ.
Tập đoàn cũng quyết liệt thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Với 5 dự án yếu kém, PVN tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017.
Cùng với đó, chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn, nhất là tại Công ty mẹ; tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, PVN tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu theo từng thời điểm; đồng thời thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Năm 2017, PVN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Theo đó, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch được giao; nộp ngân sách nhà nước vượt 22,9 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%.