Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 2% tấm . Đóng trong bao PP mới, 50 kg/1bao. &VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO NEP VIET NAM 10 % TẤM (LONG AN)(GAO THANH PHAM DA XAT TRANG VA DANH BONG)(VIETNAM GLUTINOUS RICE 10 % BROKEN (LONG AN))&VN

TAN

450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp 10% tấm (Vietnamese Glutinous rice 10 % broken big grain (Long An origin) , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

490

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

Gạo nếp 10% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

487

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% Tấm OM5451 , mới 100%&VN

TAN

490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 5% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

512

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO NẾP VIỆT NAM 10% TẤM , đóng đồng nhất trong bao PP, 30kg tịnh/bao&VN

TAN

48986,031

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO TRANG 5% TAM DONG TRONG BAO PP 50KG&VN

TAN

495

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

Gạo KDM 5% tấm gồm 262222 bao tịnh 22.5kg/bao, cả bì 22.59kg/bao và 2% bao rỗng (5244 cái) giao kèm theo. Đóng đồng nhất.&VN

KG

0,6099

PHAO DT9

FOB

TAM NEP (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 9500 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

410

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm KDM; 60000 bao; đóng đồng nhất trong bao 50kg; cả bì 50.164kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

372

PHAO DT9

FOB

Nguồn: VITIC