Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

-

-

-

401,60*

402,20

Jan'18

-

-

-

392,00*

392,90

Mar'18

-

-

-

384,50*

384,50

May'18

-

-

-

378,00*

378,00

Jul'18

-

-

-

385,00*

385,00

Sep'18

-

-

-

385,00*

385,00

Nov'18

-

-

-

-

383,20

Nguồn: Tradingcharts.com