Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

307,70

308,40

304,60

305,90

307,70

Mar'17

318,90

319,50

315,80

316,10

318,60

May'17

324,50

324,60

324,50

324,60

328,00

Jul'17

-

334,00

334,00

334,00

335,10

Sep'17

-

-

-

362,90

341,80

Nov'17

-

-

-

380,70

346,80

Jan'18

-

-

-

377,60

360,80

Nguồn: Tradingcharts.com