Bà Chamberlain cho biết Liên hợp quốc đang thực hiện chương trình One UN để cải tổ hệ thống này trong giai đoạn 2017-2021 và soạn thảo Tài liệu Chương trình Quốc gia (CPD) cho Việt Nam. UNDP có các dự án hợp tác với Bộ Công Thương về nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam, điều tra hiện trạng thủy ngân, tiêu chuẩn dán nhãn hiệu suất năng lượng và kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược năng lượng tái tạo Việt Nam. Hiện nay UNDP đang xây dựng và triển khai dự án về ứng dụng hóa chất xanh ở Việt Nam, chuyển đổi ngành phân bón hóa chất theo hướng phát triển các-bon thấp, giấy và bột giấy. Cũng nhân dịp này, bà Chamberlain đề xuất và gửi lời mời Bộ Công Thương phối hợp và tham dự Diễn đàn Năng lượng do UNDP tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 tới.
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao UNDP hỗ trợ các dự án cho Bộ Công Thương trong các lĩnh vực ưu tiên như lĩnh vực năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, cụ thể trong việc hỗ trợ kỹ thuật, hoạt định chính sách, nâng cao năng lực và hợp tác với các tổ chức quốc tế cũng như với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao phó thực hiện. Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp và tham dự Diễn đàn Năng lượng UNDP cũng như hợp tác với UNDP để xây dựng CPD cho Việt Nam./.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương