Tổng sản phẩm trong nước

+5,1

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+4,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+9,2

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+12,8

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+22,4

Khách quốc tế đến Việt Nam

+29,0

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

+15,6

Chỉ số giá tiêu dùng

+4,96

Lạm phát cơ bản

+1,66

Nguồn: Tổng cục Thống kê