Kế hoạch này tập trung tăng sản lượng từ 29 mỏ dầu, gồm các mỏ tại Ilam, Khazestan, Gachsara, Falat Qareh và Fars. Phần lớn công việc để tăng sản lượng tại các mỏ dầu sẽ được các công ty của Iran thực hiện. Ông Zanganeh cho biết “hơn 75% thiết bị để phát triện sản lượng là Iran”.
Nguồn: VITIC/Reuters