Sản lượng dầu thô trong tháng 11/2020 giảm 0,02 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 3,81 triệu thùng/ngày, giảm 0,01 triệu thùng/ngày so với tháng 11/2019. Bất chấp việc khởi động mỏ Liuhua trong tháng 9/2020, sản lượng dầu có thể sụt giảm 0,04 triệu thùng/ngày trong quý 4/2020 so với quý trước đó, đạt trung bình 4,13 triệu thùng/ngày do hoạt động khoan trên đất liền sụt giảm.

Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc

Nguồn: VITIC/OPEC