Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu tại Libya, Iraq và UAE, trong khi sản lượng giảm tại Nigeria, Congo và Angola. Sản lượng dầu thô của Libya trong tháng 12/2020 tăng lên 1,22 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tăng 0,1% trong tháng này lên 27,3%.
 Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC

ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

Các nước OPEC

2020

T11/2020

T12/2020

+/-

Algeria

897

857

855

-2

Angola

1.261

1.181

1.167

-14

Congo

288

283

269

-14

Equatorial Guinea

114

103

127

24

Gabon

191

183

180

-3

Iran

1.981

1.982

2.002

20

Iraq

4.049

3.772

3.848

76

Kuwait

2.434

2.293

2.297

5

Libya

369

1.088

1.224

136

Nigeria

1.586

1.448

1.420

-28

Saudi Arabia

9.182

8.966

8.964

-2

UAE

2.794

2.515

2.578

63

Venezuela

500

414

431

17

Tổng cộng

29.337

25.083

25.362

278

 

 

Nguồn: VITIC/Opec