Tính riêng tháng 8/2020 nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bangladesh đạt 9,74 triệu USD, tăng 54,8% so với mức 6,29 triệu USD, và cũng tăng 2,7% so với mức 9,48 triệu USD của tháng 6/2020.
  1. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Bangladesh 8T/2020
  2. (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 8T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

9.736.480

2,72

54.884.123

20,58

100

Dược phẩm

2.609.627

30,66

14.432.950

10,41

26,30

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

786.029

-28,60

4.209.031

-18,52

7,67

Phế liệu sắt thép

2.145.001

 

4.027.734

95,50

7,34

Xơ, sợi dệt các loại

851.891

49,83

3.994.054

27,71

7,28

Vải các loại

174.868

-91,20

2.716.894

13,78

4,95

Nguyên phụ liệu thuốc lá

282.403

27,78

2.255.461

219,94

4,11

Hóa chất

303.576

56,53

1.272.319

201,42

2,32

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

99.159

-28,88

838.991

-22,34

1,53

Hàng thủy sản

22.750

-64,81

718.038

-15,32

1,31

Hàng hóa khác

2.461.177

-23,20

20.418.651

22,66

37,20

 

Nguồn: VITIC