Tháng 8/2020 nhập khẩu từ thị trường Ailen cũng đã có bước biến chuyển lớn bất chấp sự bùng phát của dịch Covid-19. Tổng kim ngạch tháng 8 đạt 337,56 triệu USD tăng 42,2% so với mức 237,3 triệu USD cùng tháng năm 2019 và cũng tăng 64,5% so với mức 205,2 triệu USD của tháng 6/2020.
Trong các mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này nổi bật nhất có máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và dược phẩm chiếm hơn 96% tổng kim ngạch.
Nhập khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 8 tháng đàu năm đạt 2,37 tỷ USD tăng 101,7% so với mức 1,17 tỷ USD cùng kỳ năm 2019, chiếm tới 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này; riêng tháng 8/2020 đạt 322,3 triệu USD tăng 52,3% so với mức 211,6 triệu USD cùng tháng 2019 và cũng tăng 76,5% so với mức 182,6 triệu USD của tháng 6/2020.
Đứng thứ 2 là nhóm dược phẩm, 8 tháng đầu năm nhập khẩu dược phẩm đạt 77,08 triệu USD, tăng 17% so với mức 65,85 triệu USD cùng kỳ năm 2019; tính riêng tháng 8 đạt 7,100 triệu USD tăng 45,3% so với mức 4,88 triệu USD và cũng giảm 43,4% so với mức 12,54 triệu USD của tháng 6/2020.
Việt Nam tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất trong nước và máy móc thiết bị, dược phẩm, thủy sản…ngoài hai mặt hàng chiếm tỷ trọng kim ngạch cao thì một số mặt hàng nhập khẩu từ Ailen có kim ngạch tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019 gồm: Sữa và sản phẩm từ sữa đạt 30.56 triệu USD tăng 29,6% so với mức 23,58% , máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 27,75 triệu USD tăng 29% so với mức 21,50 triệu USD.
Bên cạnh một số mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng vượt trội thì có một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm 2019 gồm: Sản phẩm hóa chất đạt 2,47 triệu USD giảm 13,2% so với mức 2,85 triệu USD; hàng thủy sản đạt 1,94 triệu USD giảm 32% so với mức 2,86 triệu USD; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 722,6 triệu USD giảm 41,5% so với mức 1,23 triệu USD.

Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường AiLen 8T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2020 của TCHQ)

                                                    ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 8T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

337.566.105

64.52

2.530.111.695

42,241

91,40

100

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

322.330.862

76.55

2.368.708.614

52,323

101,72

93,62

Dược phẩm

7.100.132

-43.36

77.081.937

45,333

17,05

3,05

Sữa và sản phẩm sữa

2.312.109

-32.56

30.561.057

-81,102

29,60

1,21

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

2.490.039

42.95

27.750.320

-26,138

29,05

1,10

Sản phẩm hóa chất

307.646

-19.40

2.470.086

-31,839

 

0,10

Hàng thủy sản

33.733

-94.49

1.944.135

9,429,096

-32,12

0,08

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

33.244

-56.34

722.670

-69,129

-41,45

0,03

Hàng hóa khác

2.958.339

-22.91

20.655.847

-31,268

-30,49

0,82

Nguồn: VITIC