Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch 12,75 tỷ USD, tăng 0,8% tương ứng tăng hơn 104 triệu USD so với nửa đầu tháng 12/2017.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 12/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm2017 đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21% tương ứng tăng 73,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 278,56 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng gần 52,25 tỷ USD so với năm 2016.
Trong kỳ 2 tháng 12/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 207 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước năm2017 thặng dư 2,92 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2017 đạt 10,11 tỷ USD, tăng 5,7% (tương ứng tăng 541 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 12/2017.
Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 12/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 12/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 14,6%, tương ứng tăng 266 triệu USD; hàng dệt may tăng 11%, tương ứng tăng 130 triệu USD; sắt thép các loại tăng 66%, tương ứng tăng 83 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 17,1%, tương ứng tăng 60 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 10%, tương ứng giảm 119 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 16,8%, tương ứng giảm 45 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 54,4%, tương ứng giảm 42 triệu USD.
Như vậy, tính đến hết tháng 12 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 214,01 tỷ USD, tăng 21,2% tương ứng tăng hơn 37,44 tỷ USD so với năm 2016.
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12/2017 đạt hơn 7,02 tỷ USD, tăng 5,4% tương ứng tăng 358 triệu USD so với kỳ 1 tháng 12/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 12 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên 152,19 tỷ USD, tăng 22,9%, tương ứng tăng 28,31 tỷ USD so với năm 2016, chiếm 71,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2017 đạt 9,9 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng tăng hơn 149 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 12/2017.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 12/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 12/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 22,9%, tương ứng tăng 191 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,8%, tương ứng tăng 104 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 29% tương ứng tăng 99 triệu USD; …. Ở chiều ngược lại, kim loại thường giảm 27,2%, tương ứng giảm 79 triệu USD; đậu tương giảm 90%, tương ứng giảm 62 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 12,9%, tương ứng giảm 46 triệu USD.
Như vậy, tính đến hết tháng 12/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng 36,3 tỷ USD) so với năm 2016.
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 10 tháng/2017 so với cùng kỳ năm 2016
 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 5,73 tỷ USD, giảm 4,3% tương ứng giảm gần 254 triệu USD so với kỳ 1 tháng 12/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 12 tháng/2017 đạt 126,37 tỷ USD, tăng 23,4% tương ứng tăng 23,94 tỷ USD cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Hải quan Việt Nam