Nghị định số 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.