Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc quy định chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.