Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.