Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.