Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.