Theo đó, thông tư này hướng dẫn bổ sung 30 chứng từ kế toán cho cơ quan BHXH. Danh mục chứng từ cụ thể như sau:
- Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý: Mẫu số C66a-HD; Giấy thanh toán kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT: Mẫu số C66b-HD; Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả: Mẫu số C67-HD;
- Bảng tổng hợp số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: C69-HD; Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: C70a-HD; Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi: C70b-HD;
- Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội: C72a-HD; Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp: C72b-HD; Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH: C73-HD;…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Xem chi tiết Thông tư 102/2018/TT-BTC tại đây.