Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 9 năm 2017 về việc quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.