Theo đó, cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh. Bộ Nội vụ mới đây đã thông tin về việc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước…
• Công thức tính lương của cán bộ, công chức, viên chức:
Mức lương thực hiện từ 01/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
• Công thức tính các khoản phụ cấp:
Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở sở
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
Đối với khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020 = [(Mức lương thực hiện từ 01/7/2020) + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2020 (nếu có)) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2020 (nếu có))] x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).
Đối với khoản phụ cấp bằng số tiền cụ thể: Giữ nguyên như hiện nay.
• Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Nguồn: VITIC